பட்டாளம் மு அவ்ரெ மென்க்யான்

0
194

பட்டாளம் மு அவ்ரெ மென்க்யான்

Army ம் avre menkyaan

Naav : Kavadi. Rajagopalayyar

எங்க இவர்னு மொகொ அப்3பெ3னி போட்டோ கின் எங்க மெடல் நு ஒண்டெ அப்3பெ3ஸ் ஸவொ

எங்க கெ3ளாம் ஒண்டெ ஹன்மந்து டாலர் ஹொதெயொ மெள்ளி தி3யாஸி தெல்லெ டாலர் ம் ஹன்மந்த் போட்டோ கின் பஸ்கட் ஹன்மந்த் யந்திரம் தெலுங்கு எழுத்து ஸோன் ஹொதெஸ்

Courtesy: Sourashtra Sourashtrian

Comments

comments